اسماعیل بهشتی

< />

اسماعیل بهشتی

< />

تماس

دکتر طالبی دانشگاه سمنان، مکانیک 87

آخرین جلسه انتقال حرارت ۱ با دکتر فرهاد طالبی (شیر فرهاد!)