اسماعیل بهشتی

< />

اسماعیل بهشتی

< />

تماس

صعود به زردکوه بختیاری بهمراه تیم کوهنوردی دانشگاه صنعتی اصفهان

در مسیر صعود به قله هفت تنان زردکوه بختیاری بهمراه تیم کوهنوردی دانشگاه صنعتی اصفهان