اسماعیل بهشتی

< />

اسماعیل بهشتی

< />

تماس

کویر حاج علی‌قلی (کویر دامغان، کویر چاه جم)

افقی که انگار با خط کش کشیده شده، کویر حاج علی‌قلی دامغان