اسماعیل بهشتی

< />

اسماعیل بهشتی

< />

تماس

جلسه دفاع کارشناسی ارشد، اسماعیل بهشتی

جلسه دفاع کارشناسی ارشد – مرداد ۹۴؛
ویدیو کنفرانس با پروفسور سلیمی (استادم) از کانادا